Monday, June 23, 2014

கணிப்பொறிக் கலைச்சொல் அகராதி-12

binary coded character – ருமக் குறிமுறை உரு
binary coded decimal(BCD)- ருமக் குறிமுறை பதின்மம்
binary device – ரும நிலைச் சாதனம்
binary digit – ரும லக்கம்
binary file – ருமக் கோப்பு
binary notation – ருமக் குறிமானம்
binary number – ரும எண்
binary operation – ருமச் செயல்பாடு
binary point – ருமப் புள்ளி
binary search – ருகூறாக்கித் தேடல்
binary system – ரும எண்முறை
binary-to-decimal conversion- ரும பதின்ம மாற்றம்
binary-to-gray code conversion – ரும-சாம்பல் குறிமுறை மாற்றம்
binary-to-hexadecimal conversion- ரும-பதின்அறும மாற்றம்
binary-to-octal conversion- ரும-எண்ம மாற்றம்
binding time – பிணைப்பு நேரம்
biochip – உயிரிச் சில்லு
bionics – உயிர் மின்னணுவியல்
BIOS – Basic Input/Output System -என்பதன் குறுக்கம்: அடிப்படை உள்ளிடு-வெளியிடு அமைப்பு

No comments:

Post a Comment